logo-tgcbinn

MENCIONS LEGALS
1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COMENTARIS

Les dades personals que l´usuari ens faciliti seran tractats amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, i amb la finalitat de facilitar, inclús per mitjans electrònics, informació personal.

La base jurídica del tractament en cas de ser soci, és l’execució del contracte en el que l’usuari n’és part.

La base jurídica en el cas de la informació pertanyent a les activitats del club és el consentiment exprés de l’usuari doncs, al registrar-se, dóna la autorització exprés per a que se li enviï informació, inclús per mitjans electrònics així com també via grups de Whats App.

Sempre que es desitgi, l’usuari es podrà donar de baixa del nostre butlletí informatiu i revocar aquest consentiment exprés, per a deixar de rebre aquest tipus de correus electrònics.

A l'omplir el formulari d'inscripció al Club, el qual s'enviarà via electrònica als usuaris que ho solicitin, l´usuari es compromet a proporcionar-nos dades personals vàlides, les quals permeten la prestació del servei per part del club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn. I la correcta identificació de l´usuari registrat. Aquestes dades personals que l’usuari ha de facilitar-nos són indispensables per la confecció de les factures mensuals de la quota per formar part del Triatló Girona Costa Brava Tradeinn.

L’absència d’aquestes dades o la seva inexactitud comportarà la impossibilitat de formar part del Club. Serà anul·lada automàticament.

Només el club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn serà responsable de les dades personals de l’usuari. Les dades facilitades per l´usuari s´emmagatzemen en un fitxer amb la titularitat de Triatló Girona Costa Brava Tradeinn que compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

EL Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn es compromet a cumplir amb el deure de secret de les mateixes dades, així com a tractar-les amb confidencialitat, assumint les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tal i com es recullen al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

També es compromet a la no utilització de tals dades personals per a finalitats diferents a l´objecte del servei que presta o dels seus butlletins informatius, que ofereixen informació sobre activitats que du a terme el club.

Mitjançant l´acceptació de la present Política de Privacitat, l’usuari presta el seu consentiment exprés perquè les seves dades personals puguin ser comunicades i/o transmeses internacionalment a altres empreses del grup o a empreses participades o associades del club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn amb les finalitats establertes als paràgrafs anteriors.

Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través d’escrit firmat i amb la referència 'REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT', dirigida a Triatló Girona Costa Brava Tradeinn.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades al Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn i a oposar-se al seu tractament.

A més a més, informem que l’usuari també té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, com pot ser l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I COPYRIGHT

Tots els continguts disponibles a la web del Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn (il•lustracions, textos, denominacions, marques pròpies, imatges, vídeos, etc.) són propietat del club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn.

Totes les opinions redactades pels usuaris son controlades per l’equip de gestió. Si les opinions rebudes infringeixen la llei, l’ètica o la moral (publicitat abusiva, difamació, insults, comentaris fora de context, etc.) el Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn es reserva el dret a rebutjar o modificar tals opinions.

El Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn no es responsabilitza del mal ús que es facin dels continguts de les pàgines web, sent exclusiva responsabilitat de l´usuari que accedeixi a tals continguts o els utilitzi.

El Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a la pàgina web de tercers a la qual es pugui accedir a través d´enllaços (links) o buscadors de les pàgines web. La presència d´enllaços (links) en les pàgines web té una finalitat merament informativa, i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació de tals enllaços.

3. ENLLAÇOS AMB TERCERS

El Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços (links) o buscadors de les pàgines web. La presència d’enllaços (links) a les pàgines web té una finalitat merament informativa i en ningun cas suposa un suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Existeix la possibilitat de compartir continguts o qualsevol tipus d´informació a través de xarxes socials com Twitter, Facebook o altres aplicacions, quedant sotmesa tal activitat a les condicions d´ús i registre expressament establertes per aquestes plataformes, online, sense que El Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn assumeixi cap responsabilitat directa o indirecta pels continguts publicats en elles pels usuaris. En aquests casos, s´haurà de tenir en compte que al accedir a tals xarxes socials, estàs sortint de les pàgines web de les botigues, per accedir a un entorno no controlat per El Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn En conseqüència, El Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn no assumirà cap responsabilitat per les possibles vulneracions a la seguretat de tals entorns. Tradeinn Retail Services S.L. declina tota responsabilitat que es derivi del l´intercanvi d´informació entre Usuaris a través de las pàgines Web. La responsabilitat de la difusió de dades i de les manifestacions difoses a les seves pàgines web, correspon en tot cas a qui les realitzin.

4.MODIFICACIONS DE LES MENCIONS LEGALS

El Club Triatló Girona Costa Brava Tradeinn es reserva el dret a modificar el present Avís Legal sense que sigui requisit previ l’acceptació expressa per part de l’Usuari, entenent tàcitament acceptades per ell les modificacions introduïdes en el cas que continuï accedint a les pàgines web a partir de la data de publicació de les referides modificacions. En cas contrari, l’Usuari haurà de cessar de forma immediata l’accés i/o utilització de les pàgines.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present contracte serà interpretat i es regeix conforme a la legislació espanyola vigent. El present contracte ha set redactat originalment en castellà i l’usuari accepta que la versió castellana del present document prevaldrà sobre qualsevol versió del mateix en un altre idioma.

Les parts acorden, per a la resolució de conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona, a menys que el soci sigui un particular, en tal cas seran els del domicili del client.